Business Coaching Diploma - Zostań profesjonalnym coachem!

24.04.2018
Business Coaching Diploma - Zostań profesjonalnym coachem!

Na kurs składają się:

15 dni interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych

Mentoring/superwizje: 3 sesje mentoringu indywidualnego oraz co najmniej 7 superwizji grupowych

Praktyczne sesje coachingowe w parach 5 obserwowalnych sesji coachingowych 1 sesja coachingowa z profesjonalnym coachem

Egzamin końcowy

Część warsztatowa jest zróżnicowana pod kątem metod nauki, tj.: wykład interaktywny, dyskusje, demonstracje korzystania z różnych narzędzi coachingowych, ćwiczenia w parach, studia przypadku, odgrywanie scenek, grupowa superwizja/mentoring. Uczestnicy dodatkowo są zobligowani przeprowadzić 36 godzin coachingu z klientem zewnętrznym (mogą to być godziny w formie pro-bono).

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują dwa certyfikaty:  1. Sygnowany przez PwC, potwierdzający ukończenie 156 godzin kursu zatwierdzonych przez ICF jako Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)  2. Sygnowany przez PwC, ze znakiem jakości European Quality Award (EQA) European Mentoring & Coaching Council (EMCC) – warunkiem uzyskania certyfikatu jest udokumentowanie odbycia 36 godzin coachingu z klientem zewnętrznym  Po otrzymaniu pierwszego certyfikatu uczestnicy mogą ubiegać się o akredytację indywidualną (ACC lub PCC) ułatwioną ścieżką ACSTH. Pomyślne ukończenie kursu:  Zwalnia z Performance Evaluation (nagranie i spisanie sesji coachingowej dołączanej do aplikacji) na poziomie ACC Oznacza uczestnictwo w wymaganych min.60 godzinach (poziom ACC) czy 125 godzinach (poziom PCC) zatwierdzonego przez ICF kursu coachingowego Zalicza 10 godzin mentoringu Oznacza praktykę coachingową, która wlicza się do godzin coachingowych wymaganych przez ICF do akredytacji indywidualnej na poziomie ACC czy PCC.

Więcej informacji: https://www.pwc.pl/pl/

Organizator:
Business Coaching Diploma
Forma, tematyka:
Kurs Business Coaching Diploma - Zostań profesjonalnym coachem!
Data, czas trwania i miejsce:
12.10.2018-17.01.2019, Warszawa
Uzyskane certyfikaty, dyplomy, kompetencje:
Dwa certyfikaty: 1. Sygnowany przez PwC, potwierdzający ukończenie 156 godzin kursu zatwierdzonych przez ICF jako Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) 2. Sygnowany przez PwC, ze znakiem jakości European Quality Award (EQA) European Mentoring & Coaching Council (EMCC)